fbpx

Prečítajte si, prosím, dôkladne podmienky realizácie denných táborov BENI camp.


1. Medzi Benitim, o. z. a zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah:

  • vyplnením elektronického prihlasovacieho formuláru
  • jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém Benitim, o.z.

2. Podmienky a termíny sú uvedené pri každom produkte / tábore.

3. Odhlásenie z tábora, choroba:

Ak dieťa z akýchkoľvek dôvodov nenastúpi do tábora alebo sa nezúčastní jeho časti, môže si neabsolvované dni nahradiť v inom turnuse alebo na inom táborovom mieste.. nárok na vrátenie alikvótnej čiastky vznikáo len v prápade choroby dieťaťa, na základe potvrdenia od lekárans popisom diagnózy.

Ak dieťa prihlásite iba na niektoré z 5 dní denného tábora, cena za absolvované dni bude prepočítaná podľa ich počtu x 33,-€ (cena za jeden deň).

V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a / alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa (systém Benefit Plus / Cafeteria, a pod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu, na ktorú ste poukaz uplatnili.

4. Ak rodič / zákonný zástupca uhradil predpísanú sumu za tábor a rozhodne sa prihlásenie zrušiť, Benitim, o.z. si vyhradzuje právo na storno poplatky v nasledujúcej výške:

– záloha vo výške 30,-€ je nevratná

– do 1 týždňa pred začiatkom turnusu – storno poplatok 10,-€ + nevratná záloha 30,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

– menej ako 1 týždeň pred začiatkom turnusu – storno poplatok 20,-€ + nevratná záloha 30,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

5. Ak tábor nebude možné realizovať z dôvodu opatrení pre šírenie nového koronavírusu, máte nárok na vrátenie celej uhradenej čiastky.

Nároky je potrebné vzniesť e-mailom na benitim@benitim.sk.