Podmienky realizácie denných táborov BENITIM.


Medzi Benitim, o. z. (ďalej len Benitim) a zákonným zástupcom dieťaťa vzniká záväzný zmluvný vzťah:

 •  vyplnením elektronického prihlasovacieho formuláru na www.tabory.benitim.sk   
 • následným potvrdením z platobného  systému Paysy na mailovú adresu zákonného zástupcu, uvedenú v prihláške.  

Podrobné informácie  k nástupu do tábora zašle Benitim rodičovi na emailovú adresu uvedenú v prihláške 10 dní pred nástupom do tábora. 

 • Platba za tábor a storno poplatky

1.1. Príspevok za tábor je rozdelený na zálohovú platbu a doplatok. Záloha sa vyúčtuje systémom Paysy bezprostredne po prihlásení vo výške 50 € a je splatná do 1.6. 2024.

1.2. Prihláška vytvorená po 1.6. má zálohu splatnú ihneď. 

1.3. Doplatok je splatný najneskôr 14 dní pred nástupom do tábora.   

1.4. Ak dieťa odhlási zákonný zástupca do 14 dní pred nástupom do tábora, storno poplatok 30 €.

1.5. Ak dieťa odhlásite 14 a menej dní pred začiatkom turnusu, storno poplatok je 50 €, zvyšnú časť sumy vrátime dieťaťu do kreditu v Paysy konte. 

1.6. V prípade ochorenia dieťaťa s doloženou lekárskou správou, Benitim umiestni dieťa v náhradnom turnuse, ak je voľná kapacita. V inom prípade vráti zákonnému zástupcovi alikvotnú sumu, s odrátaním administratívneho poplatku 20 €.

1.7. Vrátenú sumu v kredite si môže dieťa vyčerpať v niektorom z celoročných kurzov Benitim  2024/25, alebo je možné sumu preniesť do iného turnusu tábora.

Platbu je potrebné uhradiť:

 1. bankovým prevodom na účet uvedený v e-maili od Paysy
 2. prostredníctvom QR kódu, ktorý je uvedený spolu s platobnými údajmi v e-maili,
 3. úhradou z kreditu v Paysy, pokiaľ má dieťa kredit
 4. v hotovosti pracovníkovi kancelárie Benitimu, po telefonickom dohovore – platí iba pre doplatok.
 5. Benefit poukazom
 6. Karta UP

ÚHRADA poukazmi:  

Uplatnenie rekreačného alebo Športového poukazu: 

 1. sumu uhradí zákonný zástupca vopred 
 2. v Paysy konte si stiahne potvrdenie o platbe pre zamestnávateľa
 3. zaplatenú sumu prepláca zamestnávateľ spätne

Úhrada Benefit Plus poukazom:

 1. Pri vytvorení objednávky uveďte do poznámky k objednávke, že platba bude realizovaná prostredníctvom Benefit Plus,
 2. Prihláste sa na stránku benefit-plus.eu/sk/následne si vo svojom Benefit Plus zákazníckom konte zadajte túto platbu.
 3. pošlite Benetimu potvrdenie u úhrade Benefit poukazom
 4. Úhradu cez kartu UP  je potrebné informovať kanceláriu Benitim.
 1. Odhlásenie z tábora, alebo čiastočná účasť       

2.1. Ak dieťa z akýchkoľvek dôvodov nenastúpi do tábora alebo sa nezúčastní jeho časti, môže si neabsolvované dni nahradiť v inom turnuse alebo na inom táborovom mieste v prípade voľnej kapacity.

2.2. Ak je zákonný zástupca nútený prihlásiť dieťa iba na niektoré z 5 dní denného tábora, cena za jeden táborový deň je v takom prípade 40 €/osoba/deň, v prípade voľnej kapacity v turnuse.

2.3. Ak za dieťa, ktoré nenastúpi do tábora, zabezpečí zákonný zástupca náhradu za celý turnus alebo časť turnusu, v tom prípade si finančné vyrovnanie vysporiadajú zákonní zástupcovia a kancelária BENITIM zabezpečí výmenu dieťaťa v potrebnej dokumentácii.

2.4. Akúkoľvek zmenu podmienok uvedenú v prihláške  je potrebné oznámiť  e-mailom na benitim@benitim.sk.

 1. Nástup do tábora a povinnosti detí a zákonného zástupcu.

3.1. Pri nástupe do tábora zákonný zástupca prinesie kópiu zdravotného preukazu dieťaťa/poistenca.  

3.2. Zákonný zástupca v tábore podpíše vyplnenú prihlášku (vytlačí ju Benitim)  a  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (nevyžaduje sa podpis lekára). Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, alergiou, a inými zdravotnými problémami je nutné túto skutočnosť uviesť v príhláške a pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

3.3. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje uvedené v prihláške. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora, je BENITIM oprávnený  vymáhať náhradu škody vo výške vzniknutej škody, týmto vzniknutú od zákonného zástupcu, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil. 

3.4. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:30 do 8:30 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Program  detí začína o 08:30 hod. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 17:00 hod., ak nie je dohodnuté inak. 

3.5. Skorší, neskorší nástup/odchod: Za skorší, alebo neskorší čas nástupu/odchodu dieťaťa do tábora, ako je uvedené vyššie, si BENITIM účtuje poplatok 5 €  za každých začatých 30 minút. Tieto informácie je potrebné odkomunikovať vopred s kanceláriou Benitim.

3.6. Akúkoľvek zmenu hodiny nástupu alebo návratu detí je rodič povinný oznámiť  elektronicky /e-mailom/ na benitim@benitim.sk alebo telefonicky na telefónne číslo vedúceho tábora uvedené v informačných pokynoch. 

3.7. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky a elektronika, neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu Benitim nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uchovávať u vedúceho tábora.

3.8. Keďže v tábore prebieha  organizovaný program, všetci účastníci je potrebné, aby sa prispôsobili spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

3.9. Benitim upozorňuje zákonných zástupcov, že je potrebné uviesť akékoľvek oslabenia dieťaťa  – zdravotné alebo výchovno vzdelávacie  za účelom čo najdôslednejšieho naplánovania  programu a špeciálnych pedagogických postupov, s ohľadom na plynulý priebeh práce so skupinou. 

 1. Povinnosti a práva organizátora tábora BENITIM

4.1. Ak je BENITIM nútený v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení programovej skupiny  zmeniť podmienky alebo zrušiť skupinu, alebo je skupina obsadená, navrhne zákonnému zástupcovi zmenu termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky BENITIMU. Ak zákonný zástupca s navrhovanými zmenami nesúhlasí, BENITIM  mu vráti celú úhradu. 

4.2. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť zákonný zástupca informovaný do 5 pracovných  dní pred nástupom. 

4.3. V prípade žiadosti zákonného zástupcu o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti BENITIMu  a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v požadovanom termíne. Zmena zmluvy sa môžu uskutočniť iba písomne, prostredníctvom emailu po telefonickej konzultácii s kanceláriou Benitim.

4.4. V prípade ak zákonný zástupca nepribalí dieťaťu všetku potrebnú výbavu pre dieťa uvedenú v podrobných informáciách a dieťa sa kvôli tomu nebude môcť aktivity zúčastniť, Benitim nepreberá žiadnu zodpovednosť za nezrealizovanie aktivity s dieťaťom. 

4.5. Deti počas tábora pripoisťujeme pre prípad úrazov s trvalými následkami. Na malé úrazy sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie. Deti prihlásené menej ako 3 dni pred pondelkovým nástupom na tábor, alebo nastupujúce do rozbehnutého turnusu, už nebudú poistené.

 1. Uplatňovanie zliav

5.1. BENITIM má právo v rámci propagačných kampaní poskytnúť zľavy na konkrétne turnusy, dátumy, a za konkrétnych podmienok a kritérií. Zľava môže mať dočasný charakter a nemusí sa vzťahovať na každého účastníka. 

5.2. Uplatnenie zľavy za ešte nezaplatený tábor zohľadní kancelária BENITIM po získaní zľavy a pošle zákonnému zástupcovi nový pokyn na úhradu so zľavnenou sumou.

 1. Odstúpenie od zmluvy

6.1. BENITIM, o.z. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákonným zástupcom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov BENITIM, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

6.2. BENITIM si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak zákonný zástupca  neuviedol v prihláške všetky údaje o dieťati  a ohrozil  tým plynulý chod tábora a zdravie ostatných účastníkov tábora  

6.3. BENITIM  si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré BENITIM nemal možnosť ovplyvniť a predvídať.

 1. Ochrana osobných údajov

7.1. Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete po kliknutí na odkaz Ochrana osobných údajov

7.2. Zákonný zástupca berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany BENITIM, o.z. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením kópii materiálov.

 1. Záverečné ustanovenia

8.1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.

8.2. Zákonný zástupca poslaním a akceptovaním záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného BENITIMom prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky, si tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel  a súhlasí s nimi.

8.3. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor.  

V Bratislave, 25.3. 2024